Stand van zaken

Laatste update: 12 januari 2023

Bijna klaar

Ook de molens van Pure Energie naderen de voltooiing, maar de harde wind van de afgelopen week werkt niet mee. Als de windmolens staan willen we juist graag veel wind, maar bij het hijsen van grote onderdelen zijn we er minder blij mee. 

We verwachten dat ze in februari helemaal opgebouwd zijn, dan begint het testen van alle functies. In het voorjaar gaan ze stroom leveren. 

Betonstort

Afgelopen week is er beton gestort bij molen E7. Deze week gebeurt dat bij E6. Eerst wordt de wapening schoongemaakt. Daarna wordt de kist geplaatst. Op donderdag wordt het beton gestort.  

Voor het betonstorten wordt er een bekisting aangebracht. De bekisting wordt gevuld met beton, waardoor de wapening volledig wordt bedekt. Totaal gaat er per locatie zo'n 650 m3 beton in. Per fundament betekent dat dat er enkele tientallen vrachtwagens nodig zijn die beton aanvoeren. Het beton voor een fundering wordt verspreid over één dag aangevoerd, zodat het gelijkmatig wordt aangebracht. Dat betekent dat er één dag veel betonwagens naar en van de locatie van het windpark rijden. Vervolgens heeft het beton enkele weken nodig om voldoende uit te harden. Het duurt maximaal 4 weken tot aan de eindsterkte, maar meestal is de fundatie eerder op de vereiste eindsterkte. Enkele dagen na de betonstort wordt de bekisting verwijderd en de bouwkuip aangevuld met grond.   

BCT molens bijna opgebouwd

Deze week wordt de bouw van molen E4 afgerond. Daarmee staan beide molens van BCT opgebouwd.

Aanvoer en hijsen van de mast bij E5

De kraan staat klaar bij E5 en de eerste torendelen zullen 8 juni worden gebracht. De verwachting is dat later in deze week het hijsen zal starten. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Open dag op zaterdag 25 juni

De bouw van Windpark Hazeldonk-West is in volle gang. Daarom nodigen we u graag uit voor de Open dag op zaterdag 25 juni tussen 10.00 en 13.00 uur om zelf een kijkje op te komen nemen. 

Tijdens de open dag zijn de initiatiefnemers BCT, Eneco en Pure Energie aanwezig om al uw vragen over het windpark te beantwoorden. We verwachten dat er tijdens de open dag turbine-onderdelen op de bouwplaats liggen. Deze kunt u dan van dichtbij bekijken. Diverse collega's zullen rondleidingen geven en meer vertellen over o.a. de bouw van een windmolen.  

De initiatiefnemers van molen Waaijenberg, Energie A16, Stichting WindCent en de gemeente Zundert zijn ook aanwezig.  

 

Direct aanmelden

Betonstorten voor funderingen

De wapeningskooi op locatie E3 staat en is de bekisting geplaatst. Op 5 mei staat de betonstort van de fundatie op de planning. Er wordt dan beton gestort over alle wapening binnen de bekisting. Per fundament zijn er enkele tientallen vrachtwagens nodig die beton aanvoeren. Dit gaat om betonwagens van reguliere afmetingen. Het beton voor een fundering wordt verspreid over één dag aangevoerd, zodat het gelijkmatig wordt aangebracht. Dat betekent dat er één dag veel betonwagens naar en van de locatie van het windpark rijden. Vervolgens heeft het beton enkele weken nodig om voldoende uit te harden. Dan is de fundering klaar.

Heiwerkzaamheden afgerond

Alle heiwerkzaamheden zijn afgerond. Bij locatie E3 te Hazeldonk is de ankerkooi geplaatst en wordt de wapening aangebracht.

Heiwerkzaamheden bij E6

Begin mei zijn de heiwerkzaamheden bij locatie E6 gestart. Deze duurden ongeveer een week. Daarna is als laatste locatie E7 aan de beurt voor het heien.

Bij de locaties van BCT wordt gewerkt aan de fundaties.

fundatie staal

Heiwerkzaamheden bij E3 gestart

De heiwerkzaamheden zijn gestart bij locatie E3. Deze duren ca. 1 week.

Naar verwachting starten de heiwerkzaamheden bij locaties E6 en E7 begin april. 

De heiwerkzaamheden bij E4 en E5 zijn inmiddels afgerond.

Een kaartje met de locaties staat op deze pagina

 

 

Tijdelijk gewijzigde transportroute E3

Transporten naar locatie E3 maken vanaf 3 februari - tot nader order - gebruik van een tijdelijk andere route. Zij gaan via de N263, het Kruispad en de Noordhoeksestraat.

Zie onderstaand kaartje.

20220204 tijdelijke transportroute HazeldonkW E3

Heiwerkzaamheden BCT molens

De heiwerkzaamheden bij de BCT locaties E5 en E4 starten medio februari. Dus niet vanaf 28 februari zoals eerder aangegeven.

Start werkzaamheden

In de week van 31 januari beginnen de civieltechnische werkzaamheden voor Windpark Hazeldonk-West. Dit betekent dat er parkwegen aangelegd worden. Deze parkwegen dienen als verbinding tussen de openbare weg en de windturbine. Er worden zowel tijdelijke als definitieve parkwegen aangelegd. De tijdelijke parkwegen zijn nodig voor het transport van de benodigde materialen en als het zover is de windturbineonderdelen naar de verschillende locaties. Deze wegen worden na het transport weer afgebroken. Om in de toekomst de windmolens bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden worden definitieve parkwegen aangelegd 

De werkzaamheden beginnen bij locatie E3. Vanaf 7 februari starten de werkzaamheden bij E5 en E4. De werkzaamheden voor de locaties E6 en E7 starten naar verwachting in de week van 7 maart. Per locatie duren de werkzaamheden 5 à 10 werkdagen, soms verdeeld over meerdere weken. We verwachten dat begin juli alle tijdelijke en definitieve wegen klaar zijn.  

Wat merk je van de aanleg van parkwegen? 

Om de parkwegen aan te leggen, zal er voor de onderlaag van de weg een puinlaag worden aangebracht. Dit puin moet naar de locaties gebracht worden. Dit betekent dat er vrachtwagens met materialen in de omgeving rijden. Door niet op alle locaties tegelijkertijd te starten, proberen we het aantal voertuigbewegingen per dag te beperken. De werkzaamheden vinden vooral plaats in het open veld waardoor de omgeving niet tot nauwelijks hinder zal ervaren. Er wordt gebruik gemaakt van een vaste aanrijroute. Het kaartje met de aanrijroute staat onderaan dit bericht.  

Aanrijroute werkverkeer 
Transport voor de voorbereidende werkzaamheden rijdt aan en af vanaf de A16. Hiervoor maken zij gebruik van toe- en afrit 14 ‘Transportzone Meer’ en vervolgens over de Rietvelden. Langs de Rietvelden zijn tijdelijke in- en uitritten gerealiseerd waar het transport via de parkwegen richting de turbinelocaties E3, E6 en E7 rijdt.   

Heiwerkzaamheden 
In de week van 28 februari starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van de windmolens. Er wordt gestart bij locatie E3, gevolgd door E5, E4, E6 en tot slot E7. Het heien duurt per locatie ongeveer 5 werkdagen en is afhankelijk van weersinvloeden. Bij negatieve weersinvloeden kan de doorlooptijd per werklocatie verschillen om die reden kan moeten worden afgeweken van de geplande startdatum per locatie. Onderstaande tabel geeft de geplande startdatum aan per locatie.  

 

Wat merk je van de heiwerkzaamheden? 

Door de heiwerkzaamheden kan er mogelijk tijdelijk geluidshinder ontstaan voor de directe omgeving. Hiervoor hopen we op je begrip. Volgens planning worden de heiwerkzaamheden uitgevoerd op doordeweekse dagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Indien de planning door negatieve weersinvloeden onverwachts wijzigt, melden we dit op de website. 

 

Planning 

Locatie 

Start civieltechnische

werkzaamheden 

Start heiwerkzaamheden 

 

E3 

31 januari 

28 februari 

E4 

14 februari 

7 maart 

E5 

7 februari 

28 februari 

E6 

7 maart 

28 maart 

E7 

14 maart 

4 april 

De startdatum van de activiteiten is altijd onder voorbehoud. Door negatieve weersomstandigheden moet soms worden afgeweken van de planning.  

 

Kaartje transportroute:

 Hazeldonk Transportroute

Verslag en presentatie informatieavond 20 december

Het verslag en de presentatie van de informatieavond op 20 december staan op de website. De werkzaamheden starten half januari 2022 .

Digitale informatieavond op 20 december 2021

We nodigen je graag uit voor een digitale Teams-bijeenkomst maandag 20 december 2021. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en we verwachten rond 21.30 uur af te ronden. 

We vertellen deze avond meer over de planning, de aanleg van de parkwegen en de heiwerkzaamheden. We geven ook alvast informatie over het vervoer van alle turbine onderdelen naar de locaties en het opbouwen van de windturbines. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. De meest gestelde vragen zullen we, inclusief antwoorden, na de bijeenkomst op de website plaatsen en met je delen via de digitale nieuwsbrief.  

Bouw van een windpark
Bouw van een windpark

Werkzaamheden starten in eerste kwartaal 2022

Eerder hebben wij je geïnformeerd dat aannemer van Gelder in oktober 2021 met de eerste werkzaamheden in het plangebied zou beginnen.

Deze planning van de bouw van het windpark is gewijzigd. Wij verwachten nu dat de werkzaamheden voor windpark Hazeldonk-West in het eerste kwartaal van 2022 zullen starten. Voordat de werkzaamheden starten, zullen wij een informatieavond organiseren.

Windpark Hazeldonk-West mag worden gebouwd!

  Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming voor het windpark Hazeldonk-West zijn sinds december 2020 onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. In totaal bouwen BCT, Eneco en Pure Energie 5 windmolens parallel aan de A16. Het doel is dat de windmolens in 2022 staan en groen opgewekte elektriciteit produceren. In totaal worden vanuit het provinciale project Energie A16 28 windturbines gebouwd, verdeeld over de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk.  Mijlpalen

Keuze windturbine bekend

Eneco en BCT hebben gekozen voor Nordex als leverancier voor hun 3 windturbines, waarbij het gaat om het type N149. Deze windturbines hebben een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor haar windturbines. Daarbij gaat het 2 windturbines van het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. Qua uiterlijk lijken de windturbines veel op elkaar. Beide types windturbines passen binnen de verleende omgevingsvergunningen voor het windpark Hazeldonk-West.

Aannemer civieltechnische werkzaamheden bekend

Voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden op het windpark Hazeldonk-West (met uitzondering van de BCT-locatie) is een samenwerking aangegaan met Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Dat betekent dat Van Gelder verantwoordelijk is voor de aanleg van parkwegen, de realisatie van kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van kabels en funderingen voor de windturbines van Eneco en Pure Energie. Naar verwachting start Van Gelder, op het aanbrengen van de voorbelasting bij een van de windturbinelocaties na, in oktober 2021 met de eerste werkzaamheden in het plangebied.

Civieltechnische werkzaamheden BCT-locatie
De windturbinelocatie van BCT is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling die plaatsvindt op het bedrijventerrein Business Centre Treeport. De werkzaamheden worden in dit gebied integraal uitgevoerd door Loon- en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts BV.

Voorbereiding werkzaamheden: Archeologisch onderzoek

De bodem van Nederland zit vol met overblijfselen van het verleden. Daarom is het verplicht om voor de uitvoering van bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek uit te voeren. Uit vooronderzoek (bureauonderzoek) blijkt dat bij windpark Hazeldonk-West naar alle waarschijnlijkheid geen sprake is van archeologische waarden in de bodem. Er hoeft geen nader bodemonderzoek op locatie plaats te vinden.

Voorbereiding werkzaamheden: Niet-gesprongen explosievenonderzoek

Op een flink aantal locaties in Nederland bevinden zich nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem. Om grondwerkzaamheden om een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het noodzakelijk om vooronderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Het explosievenonderzoek voor windpark Hazeldonk-West is inmiddels afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat het plangebied niet verdacht is op de aanwezigheid van dergelijke explosieven. Er kan dus veilig worden gebouwd.

Bouwverkeer en -routes

Voor de routes van het bouwverkeer wordt op dit moment een verkeersplan opgesteld. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden voornamelijk standaard transportvoertuigen (van werkbussen tot cementwagens) gebruikt die wettelijk op de openbare weg zijn toegestaan door het RDW. Bij het opstellen van het verkeersplan wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid voor het overige verkeer en overlast voor de directe omgeving. De verwachting is dat zoveel mogelijk bouwverkeer via de Rietvelden wordt afgewikkeld.

Exceptioneel transport
Daarnaast valt een klein aantal transporten onder bijzonder, dan wel exceptioneel transport. Hierbij gaat het om ladingen die ‘ondeelbaar’ zijn (zoals windturbineonderdelen) en wat betreft afmetingen en gewichten, groter of zwaarder zijn dan de wet toestaat. Voor het transport van deze ladingen is een ontheffing nodig en dit transport vindt onder begeleiding van de RDW plaats. Het vervoer van de windturbineonderdelen en het bepalen van de transportroute valt onder de verantwoordelijkheid van de windturbineleverancier. Naar alle verwachting gaat het exceptioneel transport ook via de A16 en de Rietvelden en aansluitend over het nieuwe BCT-terrein.